Kategorie

Kontakt

Kontakt:
e-mail: biuro[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

 

Dział handlowy:
tel. + 48 515 454 372
e-mail: krydzek[at]dystron.pl


Dział zamówieniowy:
tel. + 48 515 545 946
e-mail: zamowienia[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

Dział wsparcia technicznego:
tel. + 48 536 420 009
e-mail: serwis[at]dystron.pl
od 7:00 do 16:00

 

Reklamacja

Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest:

  • zawiadomić DYSTRON S.C. o stwierdzonej wadzie za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dystron.pl, wysyłając wypełniony formularz RMA (do pobrania poniżej) oraz fakturę zakupu urządzenia. Reklamowany produkt należy wysłać dopiero po potwierdzeniu reklamacji przez pracownika DYSTRON S.C. Adres do wysyłki to: DYSTRON S.C., ul. Zagrodnicza 16A, 61-654 Poznań, Polska.
  • przed wysyłką należycie zabezpieczyć produkt na czas transportu. DYSTRON S.C. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Sprzedającemu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

Do produktu reklamowanego, Klient niebędący konsumentem, jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

  • dowód zakupu,
  • dokument gwarancji  jeśli został dostarczony wraz z towarem,
  • dokładny opis usterki, na formularzu RMA
  • dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu),
  • urządzenia firmy MDT posiadają hologram firmy DYSTRON S.C., który stanowi wraz z FV VAT dowód zakupu.

Sprzedawca nie uwzględni zgłoszeń reklamacyjnych i nie dokona żadnych napraw w przypadku zgłoszeń nie zawierających wszystkich załączników wskazanych powyżej, z wyjątkiem roszczeń zgłoszonych przez konsumentów. 

Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca obowiązuje się rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do przedmiotowych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a sprzedawcą,
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Formularz RMA do pobrania - kliknij tutaj